Logo Rivierenlandfonds
“Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.”
OVER HET
Rivierenlandfonds
De band van het Rivierenlandfonds met de regio heeft een historische achtergrond. Het werkgebied van het Rivierenlandfonds bestaat uit een aantal specifieke kernen. Aanvragen voor bijdragen aan activiteiten of organisaties die niet uit de vermelde kernen van dit werkgebied komen, worden niet gehonoreerd.

Het Rivierenlandfonds is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u een donatie van het Rivierenlandfonds hebt ontvangen, is het de bedoeling dat u ons logo vermeldt in uw communicatie, zoals een programmaboekje, uw website of uw clubblad.

Historie
De band van het Rivierenlandfonds met de regio heeft een historische achtergrond. De spaarbank in Gorinchem ontstond in 1826, op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Die was eind achttiende eeuw opgericht voor de ‘verbetering en beschaving van den burger’. De spaarbank Gorinchem nam in 1968 de spaarbank Leerdam over, daarna Geldermalsen, Hardinxveld-Giessendam, Meerkerk en Schoonhoven. Zo ontstond het werkgebied van Bondsspaarbank Gorinchem en omstreken, waarop het werkgebied van het huidige Rivierenlandfonds is gericht.

Tot 1990 was de spaarbank een stichting zonder winstoogmerk. Na de overname door SNS Bank Nederland werd, om de sociale idealen van de oprichters levend te houden, in 1991 het SNS Rivierenlandfonds opgericht. Dit fonds kreeg de beschikking over een deel van de opgebouwde reserves. In 2008 werd het fonds zelfstandig en heet het simpelweg Rivierenlandfonds. Het werkgebied van het Rivierenlandfonds is dus nauw verbonden met het oorspronkelijke werkgebied van de spaarbank.

Werkgebied
Het werkgebied van het Rivierenlandfonds bestaat uit de volgende kernen:

Almkerk
Arkel
Asperen
Boven-Hardinxveld
Buurtschap Oosterwijk
Cabauw
Dalem
Geldermalsen
Giessenburg
Gorinchem
Groot-Ammers
Hardinxveld-Giessendam
Heukelum
Hoogblokland
Hoornaar
Kedichem
Langerak
Leerbroek
Leerdam
Lopik
Meerkerk
Meteren
Nieuwland
Nieuwendijk
Nieuwpoort
Noordeloos
Schelluinen
Schoonhoven
Schoonrewoerd
Sleeuwijk
Spijk
Vuren

Werkgebied Rivierenlandfonds

Aanvragen voor bijdragen aan activiteiten of organisaties die niet uit de vermelde kernen van dit werkgebied komen, worden niet gehonoreerd.

ANBI

Het Rivierenlandfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het Rivierenlandfonds heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Overzicht gegevens ANBI:

Naam van de instelling:
Statutaire naam: ‘Stichting Rivierenland Fonds’
Statutaire vestigingsplaats: Gorinchem
Publieksnaam: Rivierenlandfonds

RSIN nummer: 009852682
KvK nummer: 41120888

 Open hier het formulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

 

Bestuur
Het bestuur van het Rivierenlandfonds komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. Hier ziet u wie er in het bestuur zitten.
R.G. (Ruud) Degenaar

R.G. (Ruud) Degenaar

Voorzitter

 G. (Bert) Kool

G. (Bert) Kool

Penningmeester

J. (Jaap) van Diggelen

J. (Jaap) van Diggelen

F.H. (Francien) Sterkenburg

F.H. (Francien) Sterkenburg

M. (Martine) Eerelman

M. (Martine) Eerelman

M. (René) Kuzee

M. (René) Kuzee

J.(Jaap) Tromp

J.(Jaap) Tromp

G.H. (Truus) Valen - van Tuyl

G.H. (Truus) Valen - van Tuyl

secretariaat

Logo's
Als u een donatie van ons hebt ontvangen, is het de bedoeling dat u ons logo vermeld in uw communicatie, zoals een programmaboekje, uw website of uw clubblad. Wij stellen dit zeer op prijs, u heeft dan onze toestemming ons logo te gebruiken. De logo’s kunt u hier downloaden in verschillende formats:

rivierenlandfonds groot cmyk (jpg)

rivierenlandfonds groot rgb (jpg)

rivierenlandfonds klein cmyk (jpg)

rivierenlandfonds klein rgb (gif)

rivierenlandfonds eps vectorbestand cmyk en rgb (zip)

INDIENEN EN BEHANDELING VAN EEN
Aanvraag
Heeft u een bijzonder project? Zoekt uw organisatie financiële ondersteuning? Dien dan een aanvraag in, bij voorkeur per email. Het Rivierenlandfonds ziet uw verzoek met belangstelling tegemoet. Download direct het aanvraagformulier (.doc)

Het Rivierenlandfonds ondersteunt sociaal-culturele en ideële projecten in vijf sectoren: educatie, kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, en natuur en milieu. Alle projecten komen ten goede aan de bevolking van ons werkgebied. Aanvragen uit andere sectoren of buiten ons werkgebied kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Het Rivierenlandfonds kan financiële ondersteuning bieden voor specifieke evenementen of projecten, ofwel als bijdrage in de exploitatie van een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Doorgaans kan een indiener één keer per kalenderjaar een verzoek doen.

De behandeling van uw aanvraag
Het Rivierenlandfonds neemt uw aanvraag graag in behandeling. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, ontvangen wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en de benodigde bijlagen graag per email. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Een aanvraag voor financiële steun bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Deze is hier te downloaden;
  2. Bij een gevraagde sponsorbijdrage van € 1.000 of minder volstaat een beknopte omschrijving van uw vereniging/stichting/club of evenement/project. Aangevuld met een begroting en bijbehorend dekkingsplan.
  3. Bij een gevraagde sponsorbijdrage van meer dan € 1.000 dient de aanvrager tevens een recent uittreksel inschrijving KvK mee te zenden en de statuten (tenzij deze al bij een eerdere aanvraag werden ingestuurd. Ook is het verplicht de Jaarrekening van het laatste boekjaar en de begroting van het daarop volgende boekjaar bij te voegen (indien aanwezig).

Uw aanvraag kan bij voorkeur per email worden ingediend aan info@rivierenlandfonds.nl

De aanvraag per post kan worden gericht aan:

Rivierenland Fonds
Postbus 3099
4200 EB Gorinchem

Het secretariaat van het Rivierenlandfonds zal de ontvangst van uw aanvraag per email of schriftelijk bevestigen en u laten weten op welke datum deze in de bestuursvergadering zal worden behandeld.

De beoordeling van uw aanvraag

Hieronder vindt u de criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. Let op: het beschikbare budget en de hoeveelheid aanvragen kunnen ons dwingen keuzes te maken.

Algemeen
Hieronder vindt u de criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. Let op: het beschikbare budget en de hoeveelheid aanvragen kunnen ons dwingen keuzes te maken.

Projectsubsidies
a. Betreft de aanvraag een project, dan moet dat project in de voorbereidende fase verkeren. Dus geen project dat al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd, of waarvoor achteraf subsidie wordt aangevraagd.
b. Projecten moeten een sociaal-maatschappelijk of ideëel karakter hebben en moeten concreet zijn gericht op kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, educatie, of natuur en milieu. Zij moeten ten goede komen aan de bevolking in het werkgebied van het Rivierenlandfonds.
c. Projecten mogen geen direct of indirect politiek, religieus of commercieel doel hebben.
d. De aanvragende instelling moet onvoldoende vermogen hebben om het project zelf te financieren.
e. Het Rivierenlandfonds zal slechts bij hoge uitzondering de volledige kosten van een project voor haar rekening nemen. Eigen inbreng en/of bijdragen van anderen zijn doorgaans een vereiste.
f. In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van het Rivierenlandfonds om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.

Subsidies
Verenigingen en instellingen werkend binnen de doelstellingen en het werkgebied van het Rivierenlandfonds, kunnen jaarlijkse ondersteuning vragen voor hun activiteiten.

Uitsluitingen
a. Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking voor financiële steun. Dit geldt ook voor projecten van overheden, en van instellingen met overwegend commerciële, politieke of religieuze doelstellingen.
b. Projecten van instellingen die beschikken over vermogen komen in principe evenmin in aanmerking voor steun van het Rivierenlandfonds.

Afwikkeling
De aanvragende instelling wordt door het Rivierenlandfonds zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit dat door het bestuur is genomen, de eventuele voorwaarden die aan de ondersteuning worden verbonden en het moment waarop de subsidie (ineens of in termijnen) zal worden uitbetaald. Een vaak gestelde voorwaarde is dat na afloop van het project financieel verantwoording wordt afgelegd. De wijze waarop is afhankelijk van de omvang van het project. Tegen besluiten van het Rivierenlandfonds staat geen beroepsmogelijkheid open.

Veelgestelde vragen
Hoe schrijf ik een persbericht?
Download hier onze beknopte handleiding persberichten schrijven.
We zijn geen vereniging of stichting. Wat nu?
In sommige gevallen betreft een aanvraag een particulier initiatief zonder commercieel belang, maar met een maatschappelijk of sociaal doel. Er kunnen geen statuten, uittreksel van de Kamer van Koophandel en jaarrekening worden overlegd, maar de organisatoren zijn wel bekend bij de bestuursleden van het Rivierenland Fonds. Dan is subsidieverstrekking niet bij voorbaat uitgesloten. Wel kunnen aanvullende eisen worden gesteld.
Onze instelling ligt buiten het werkgebied van het Rivierenland Fonds. Kunnen we dan geen subsidie ontvangen?
Uitgangspunt is de vraag of de inwoners van het verzorgingsgebied gebaat zijn bij het project. In bijzondere, grensoverschrijdende gevallen kan soms van deze regel worden afgeweken.
Hoeveel geld kunnen we vragen?
Het Rivierenland Fonds zal slechts bij uitzondering als enige financier optreden. De aanvragende instelling moet een substantiële bijdrage leveren in geld of in natura, terwijl ook overheidsinstellingen (gemeenten) en/of andere fondsen kunnen worden benaderd. Het bedrag zal altijd in verhouding moeten staan tot het project of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Hoe snel kunnen we bericht krijgen of we voor steun in aanmerking komen?
Belangrijk is dat het project past in de doelstelling van het Rivierenlandfonds, en de aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Het bestuur streeft ernaar alle aanvragen binnen veertien dagen na de besluitvormende vergadering af te wikkelen.
Wanneer is de volgende deadline om een aanvraag in te dienen?
Er is geen deadline. Het bestuur komt zes tot acht keer per jaar bijeen. Om in behandeling te worden genomen, moeten de aanvragen uiterlijk veertien dagen voor de bestuursvergadering bij ons binnen zijn. Houdt u dus rekening met een maximale behandelingstermijn van twee tot drie maanden.
Wanneer kunnen we het geld krijgen?
Dat hangt van het project af. In ieder geval moet worden aangetoond dat de financiering van het project helemaal rond is. In sommige gevallen wordt het bedrag ineens uitgekeerd, in andere gevallen in termijnen. Dat is afhankelijk van de voortgang van het project.
Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Impressie

Een greep uit door ons gesteunde projecten. Klik op een foto voor een grote weergave.

Contact
Rivierenlandfonds
Postbus 3099
4200 EB Gorinchem
Disclaimer

Verklaring Stichting Rivierenland Fonds, kvk nr. 411120888

Stichting Rivierenland Fonds onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Stichting Rivierenland Fonds heeft haar organisatie daarop ingericht.

Stichting Rivierenland Fonds verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het beoordelen en na beoordeling eventueel toekennen van aanvragen om financiële bijdragen ten behoeve van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten in het werkgebied van de stichting.

Stichting Rivierenland Fonds is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Stichting Rivierenland Fonds verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Stichting Rivierenland Fonds zijn: Postbus 3099, 4200 EB Gorinchem: contactpersoon mevrouw G.H. Valen-van Tuijl, administrateur, e-mailadres: info@rivierenlandfonds.nl

De informatie op deze website kan niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiële bijdrage van het Rivierenland Fonds, ook niet met een beroep op vergelijkbare gevallen. Het al dan niet honoreren van een aanvraag blijft te allen tijde voorbehouden aan het Rivierenland Fonds.

Op de inhoud en presentatie van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, van het Rivierenland Fonds en van derden. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan informatie van deze site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of in (onderdelen van) deze site wijzigingen aan te brengen.